Nhảy đến nội dung
x

Thông báo nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và căn cứ tình hình cụ thể của Trường; Nhà Trường Thông báo đến toàn thể học viên, sinh viên việc nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 như sau:

Tất cả học viên, sinh viên được nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày thứ Tư (21/04/2021), nghỉ lễ 30/04/2021 (thứ Sáu) và Quốc tế Lao động 01/05/2021 (thứ Bảy). Các ngày khác học viên, sinh viên tiếp tục học tập theo Thời khóa biểu.

Thẻ