Nhảy đến nội dung
x

Cơ cấu nhân sự

Họ và tên Học vị Chức danh chuyên môn Email
Trịnh Minh Huyền Thạc sỹ Giám đốc Cơ sở Nha Trang trinhminhhuyen@tdtu.edu.vn
Lê Công An Cử nhân Phó giám đốc Cơ sở Nha Trang lecongan@tdtu.edu.vn
Cao Thị Thanh Hiền Thạc sỹ Giảng viên caothithanhhien@tdtu.edu.vn
Nguyễn Vân Anh Thạc sỹ Giảng viên nguyenvananh1@tdtu.edu.vn
Trần Cao Thảo Nguyên Thạc sỹ Giảng viên - Trưởng bộ môn Ngoại ngữ trancaothaonguyen@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Hoàn Nguyên Nghiên cứu sinh Giảng viên phamthihoannguyen@tdtu.edu.vn
Đào Thị Bích Dương (Cao học) Giảng viên daothibichduong@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thanh Vân Thạc sỹ Giảng viên - Trưởng bộ môn Tin học lethithanhvan@tdtu.edu.vn
Đoàn Thị Thủy Thạc sỹ Giảng viên doanthithuy@tdtu.edu.vn
Lê Hoàng Long Thạc sỹ Giảng viên lehoanglong@tdtu.edu.vn
Nguyễn Đức Minh Hoàng Thạc sỹ Viên chức hành chính nguyenducminhhoang@tdtu.edu.vn
Nguyễn Thị Thùy Dương Thạc sỹ Viên chức hành chính nguyenthithuyduong@tdtu.edu.vn
Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Viên chức hành chính vothikimthanh@tdtu.edu.vn
Vũ Thị Ngọc Dịu Cử nhân Viên chức hành chính vuthingocdiu@tdtu.edu.vn
Nguyễn Tiến Thanh Cử nhân Viên chức hành chính nguyentienthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn An Chi Cử nhân Viên chức hành chính nguyenanchi@tdtu.edu.vn
Lương Mai Tùng Cử nhân Viên chức hành chính luongmaitung@tdtu.edu.vn
Nguyễn Phương Anh Kỹ sư Viên chức hành chính nguyenphuonganh@tdtu.edu.vn
Tăng Bảo   Viên chức hành chính  
Nguyễn Văn Bảy   Nhân viên  
Phan Huy Cử   Nhân viên  
Đinh Hồ Bắc   Nhân viên  
Đào Xuân Lập   Nhân viên  
Lê Quang Chung   Nhân viên  
Nguyễn Hoàng Anh   Nhân viên  
Từ Sỹ Lương   Nhân viên  
Nguyễn Thị Hoài   Nhân viên  
Nguyễn Thị Trang Thảo   Nhân viên  
Vũ Thị Huyền   Nhân viên  
Trần Thị Hồng Lê   Nhân viên  
Phạm Thị Thanh Tình   Nhân viên  
Nguyễn Thị Bích Loan   Nhân viên