Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Văn Hưng Thạc sỹ Phụ trách Cơ sở Nha Trang nguyenvanhung@tdtu.edu.vn
Lê Công An Cử nhân Phó Giám đốc Cơ sở Nha Trang lecongan@tdtu.edu.vn
Cao Thị Thanh Hiền Thạc sỹ Phó Giám đốc Cơ sở Nha Trang caothithanhhien@tdtu.edu.vn
Trần Cao Thảo Nguyên Thạc sỹ Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh trancaothaonguyen@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thanh Vân Thạc sỹ Tổ trưởng Tổ Tin học lethithanhvan@tdtu.edu.vn
Nguyễn Vân Anh Thạc sỹ Viên chức giảng dạy nguyenvananh1@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Hoàn Nguyên Thạc sỹ Viên chức giảng dạy phamthihoannguyen@tdtu.edu.vn
Đào Thị Bích Dương Thạc sỹ Viên chức giảng dạy daothibichduong@tdtu.edu.vn
Đoàn Thị Thủy Thạc sỹ Viên chức giảng dạy doanthithuy@tdtu.edu.vn
Lê Hoàng Long Thạc sỹ Viên chức giảng dạy lehoanglong@tdtu.edu.vn
Vũ Thị Ngọc Dịu Cử nhân Viên chức hành chính vuthingocdiu@tdtu.edu.vn
Nguyễn An Chi Cử nhân Viên chức hành chính nguyenanchi@tdtu.edu.vn
Nguyễn Đức Minh Hoàng Thạc sỹ Viên chức hành chính nguyenducminhhoang@tdtu.edu.vn
Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Viên chức hành chính vothikimthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Tiến Thanh Cử nhân Viên chức hành chính nguyentienthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Phương Anh Kỹ sư Viên chức hành chính nguyenphuonganh@tdtu.edu.vn
Lương Mai Tùng Cử nhân Viên chức hành chính luongmaitung@tdtu.edu.vn
Đặng Quốc Việt Cử nhân Viên chức hành chính dangquocviet@tdtu.edu.vn
Tăng Bảo Sơ cấp Viên chức kỹ thuật tangbao@tdtu.edu.vn