Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Họ và Tên Học hàm, Học vị Chức vụ Email
Nguyễn Văn Hưng Thạc sỹ Quyền Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa nguyenvanhung@tdtu.edu.vn
Lê Công An Cử nhân Quyền Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị thuộc Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa lecongan@tdtu.edu.vn
Cao Thị Thanh Hiền Thạc sỹ Phụ trách phòng Quản lý đào tạo và người học thuộc Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại tỉnh Khánh Hòa caothithanhhien@tdtu.edu.vn
Trần Cao Thảo Nguyên Thạc sỹ Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh trancaothaonguyen@tdtu.edu.vn
Lê Thị Thanh Vân Thạc sỹ Tổ trưởng Tổ Tin học lethithanhvan@tdtu.edu.vn
Nguyễn Vân Anh Thạc sỹ Viên chức giảng dạy nguyenvananh1@tdtu.edu.vn
Phạm Thị Hoàn Nguyên Thạc sỹ Viên chức giảng dạy phamthihoannguyen@tdtu.edu.vn
Đào Thị Bích Dương Thạc sỹ Viên chức giảng dạy daothibichduong@tdtu.edu.vn
Đoàn Thị Thủy Thạc sỹ Viên chức giảng dạy doanthithuy@tdtu.edu.vn
Lê Hoàng Long Thạc sỹ Viên chức giảng dạy lehoanglong@tdtu.edu.vn
Vũ Thị Ngọc Dịu Cử nhân Viên chức hành chính vuthingocdiu@tdtu.edu.vn
Nguyễn An Chi Cử nhân Viên chức hành chính nguyenanchi@tdtu.edu.vn
Nguyễn Đức Minh Hoàng Thạc sỹ Viên chức hành chính nguyenducminhhoang@tdtu.edu.vn
Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Viên chức hành chính vothikimthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Tiến Thanh Cử nhân Viên chức hành chính nguyentienthanh@tdtu.edu.vn
Nguyễn Phương Anh Kỹ sư Viên chức hành chính nguyenphuonganh@tdtu.edu.vn
Lương Mai Tùng Cử nhân Viên chức hành chính luongmaitung@tdtu.edu.vn
Đặng Quốc Việt Cử nhân Viên chức hành chính dangquocviet@tdtu.edu.vn
Tăng Bảo Sơ cấp Viên chức kỹ thuật tangbao@tdtu.edu.vn

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Tháng 04 năm 2009 đến năm 2021

Cô Trịnh Minh Huyền - Thạc sỹ ngành Thống kê

Nguyên Giám đốc Cơ sở Nha Trang, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Năm 2008 đến tháng 04 năm 2009

Thầy Nguyễn Văn Ngoan - Giảng viên

Nguyên Quyền Giám đốc cơ sở Nha Trang, Trường Đại học Tôn Đức Thắng