Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thời gian kiểm tra tiếng Anh đầu vào dành cho khóa 22 nhập học đợt 3 và 4 năm học 2018-2019

Ngày 30/8/2018 tổ chức kiểm tra tiếng anh đầu vào Khóa 22 đợt nhập học 3 + 4.

Ngày 29/8/2018 sinh viên xem danh sách, ca thi trên website và bảng tin.