Nhảy đến nội dung
x

Khảo sát di chuyển

Phòng CTHSSV xin thông báo: Để kiểm soát tình hình hiện nay, Nhà trường đã cho sinh viên thực hiện khảo sát (bắt buộc), được đăng trong hệ thống thông tin sinh viên. Các bạn SV nghiêm túc thực hiện thông báo này !

https://survey-beta.tdtu.edu.vn/SinhVien/khao-sat-di-chuyen

Thẻ