Nhảy đến nội dung
x
 • Sinh viên Huỳnh Thúy Nhi

  MSSV:           01701623

  Ngành:           Ngôn ngữ anh

  Đạt:                Sinh viên đội Công tác xã hội có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Nguyễn Lê Việt Nga

  MSSV:           71800715

  Ngành:           Marketing

  Đạt:                Sinh viên phòng CTHSSV có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Huỳnh Ngọc Khánh

  MSSV:           71800452

  Ngành:           Marketing

  Đạt:                Sinh viên đội truyền thông có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Nguyễn Thị Thùy Trang

  MSSV:           71801607

  Ngành:           Marketing

  Đạt:                Sinh viên đội MC có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo

  MSSV:           01800549

  Ngành:           Ngôn ngữ anh

  Đạt:                Sinh viên đội MC có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Trần Văn Đức

  MSSV:           E1800456

  Ngành:           Luật

  Đạt:                Sinh viên đội Công tác xã hội có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Vũ Ngọc Lâm

  MSSV:           71800683

  Ngành:           Marketing

  Đạt:                Sinh viên đội tổ chức sự kiện có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Trương Văn Công

  MSSV:           01701561

  Ngành:           Ngôn ngữ anh

  Đạt:                Sinh viên đội tổ chức sự kiện có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Nguyễn Thị Thái Hà

  MSSV:           71800968

  Ngành:           Nhà hàng khách sạn

  Đạt:                Sinh viên đội Lễ tân có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019

 • Sinh viên Lê Thị Mỹ Lý

  MSSV:           E1701598

  Ngành:           Luật

  Đạt:                Sinh viên đội Cờ đỏ có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của trường

  Năm học:       2018 – 2019