Nhảy đến nội dung
x

Lịch học GDQP học phần 3 khóa 22 năm học 2018-2019

Bộ phận đào tạo thông báo lịch học Giáo dục Quốc phòng dành cho khóa 22 năm học 2018-2019.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.